บ้านธารธารา หมอไร้พรมแดน ให้ข้อมูลข้อควรปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงการตีตราผู้ป่วยโควิด.

เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2564 ผู้สื่อรายงานว่า ตัวแทนบ้านธารธาราเผยข้อมูลเพื่อให้กำลังใจและความเห็นอกเห็นใจแก่ผู้ป่วยโควิด เพราะเป็นสิ่งสำคัญที่หล่อเลี้ยงสุขภาพจิตของผู้ประสบกับโควิค 19 และครอบครัว.

สุขภาพจิตเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพกาย ในสถานการณ์โควิด 19 เช่นนี้ การดูแลสุขภาพจิตสำหรับบุคคลและครอบครัวที่ประสบกับโควิด 19 เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกับการดูแลสุขภาพกาย.

จากข้อมูลของศูนย์ให้การปรึกษาบ้านธารธาราขององค์กรหมอไร้พรมแดน การให้กำลังใจ หรือ ความเห็นอกความเห็นใจแก่บุคคลและครอบครัวที่ประสบกับโควิด 19 เป็นสิ่งที่จำเป็น เพื่อให้เขาลดความรู้สึกโดดเดี่ยว หรือ อย่างน้อยทำให้เขารู้สึกว่ายังมีคนอื่นอยู่เคียงข้างเขา สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนสำคัญที่จะหล่อเลี้ยงสุขภาพจิตของผู้ประสบกับโควิค 19 .

ฉะนั้น การตีตราผู้ที่ประสบกับโควิด 19 หรือ คนรอบข้างเขา ทั้งทางคำพูดและพฤติกรรม เป็นสิ่งที่ควรพึ่งระวังและหลีกเลี่ยง .

ศูนย์ให้การปรึกษาบ้านธารธาราฯ แนะนำข้อควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการตีตราที่อาจจะสร้างผลกระทบทางจิตใจของผู้ที่ประสบกับโควิด 19 ดังนี้

(1) หลีกเลี่ยงคำพูด หรือ การใช้คำถาม ที่เป็นการกล่าวโทษ แสดงความเกลียดชัง หรือ ตำหนิ เช่น สมควรแล้วที่คุณติดโควิด คุณเป็นต้นเหตุของปัญหา แล้วคุณไปทำอะไรมาถึงได้ติดโควิด

(2) หลีกเลี่ยงแสดงพฤติกรรมรังเกียจ หรือ กีดกัน เช่น ตะโกนหรือโห่เรียกโดยประโยคเชิงลบ ปฏิเสธให้ความช่วยเหลือ หรือ ขับไล่ผู้ประสบกับโควิด 19 ใช้สัญลักษณ์ หรือ เครื่องหมายเชิงลบต่อผู้ประสบกับโควิด 19 .

การตีตราบ่อยครั้งเกิดขึ้นจากความไม่ได้ตั้งใจ ความกลัว และความกังวลของผู้ที่ตีตราเองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นการทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมกับระมัดระวังการใช้คำพูด หรือแสดงออกของพฤติกรรม และการให้กำลังใจ การแสดงความเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อจะทำให้ผู้ประสบกับโควิดและครอบครัวของเขา สามารถผ่านช่วงเวลาวิกฤตินี้ไปได้ทั้งทางกายและจิตใจ..