Human Rights

3 กุมภา ถูกกำหนดเป็นวันมนุษยธรรมปาตานี เนื่องจากวิกฤตมนุษยธรรมที่มีนับไม่ถ้วน

ความจริงแล้ววิกฤตการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ปาตานีมีให้เห็นอยู่มากมาย อาทิเช่น ภาวะที่ผู้ถือออาวุธอาศัยอยู่ในบริเวณที่เด็กกำลังใช้ชีวิตอยู่ มีการตั้งค่ายทหารภายในโรงเรียน หรือ ด้านนอกใกล้ๆ กำแพงโรงเรียน การตั้งค่ายอยู่ในโรงพยาบาล