เผยข้อมูล “การอุ้มหาย” ปาตานี/ชายแดนใต้

30 สิงหาคม ของทุกปีถือเป็น “วันผู้สูญหายสากล” (International Day of the Disappeared) The Motive ได้จัดทำอินโฟกราฟฟิก ชุด “การบังคับบุคคลให้สูญหาย” ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลผู้ถูกบังคับให้สูญหายหรือ ภาษาทั่วไปเรียกว่า “การอุ้มหาย”

ในพื้นที่ความขัดแย้งปาตานี/ชายแดนใต้ ที่มีจำนวนถึง 33 ราย ในระหว่าง ปีพ.ศ. 2545 – 2554 .สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันมีฅนหายสาบสูญในไทยอย่างน้อย 86 ฅน ตามสถิติของสหประชาชาติ และ”กฎหมายไทยยังไม่กำหนดให้ ‘การบังคับสูญหาย ‘ เป็นความผิดอาญา”