บ้านธารธารา หมอไร้พรมแดน ให้ข้อมูลข้อควรปฏิบัติในการหลีกเลี่ยงการตีตราผู้ป่วยโควิด.

ศูนย์ให้การปรึกษาบ้านธารธาราฯ แนะนำข้อควรปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการตีตราที่อาจจะสร้างผลกระทบทางจิตใจของผู้ที่ประสบกับโควิด 19