87.6% ประชาชนไม่เห็นด้วย ต่อ พรก.ฉุกเฉิน

ผลสำรวจ พบว่า ประชาชน 87.6% ไม่เห็นด้วยกับการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน