87.6% ประชาชนไม่เห็นด้วย ต่อ พรก.ฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง หรือ คนส. ได้แถลงผล “สำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อการขยายเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน” ผลสำรวจ พบว่า ประชาชน 87.6% ไม่เห็นด้วยกับการขยายเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินต่อไปเป็นครั้งที่ 3

นอกจากนั้นประชาชนส่วนใหญ่ยังเห็นว่าการเคอร์ฟิวไม่ได้มีส่วนช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และประชาชนส่วนใหญ่ชี้ว่าตนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฉุกเฉินในด้านเศรษฐกิจ/อาชีพ ด้านสิทธิเสรีภาพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ในแง่ที่มีการลดลงของคุณภาพการเรียนการสอนเป็นอย่างมากในทุกระดับชั้น

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) ยังระบุด้วยว่าสนับสนุนการชุมนุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชน ด้วยเห็นว่าการชุมนุมเป็นสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่ไม่สามารถอ้างกฎหมายใดหรือระเบียบใดมาละเมิดได้ ทั้งนี้ คนส.พร้อมให้ความช่วยเหลือนักเรียน นิสิต นักศึกษา อาจารย์ รวมถึงประชาชนที่ถูกขัดขวาง ข่มขู่คุกคาม รวมทั้งการตั้งข้อหาดำเนินคดีจากการชุมนุม หรือการประสานงานเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายและการประกันตัว ตลอดจนการสร้างเครือข่ายให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนต่างๆหากต้องถูกดำเนินคดีการเมืองเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่เป็นธรรมด้วยกันด้วยความเชื่อมั่นในสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกของประชาขั้น

สำหรับพื้นที่่ปาตานี/จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น มีการบังคับใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 และได้มีการขยายเวลาทุก ๆ สามเดือน ปัจจุบันมีการขยายระยะเวลาการประกาศใช้เป็นครั้งที่ 60 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2563 และสิ้นสุดในวันที่ 19 กันยายน 2563

.