เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น แถลงคัดค้าน การแก้ไขผังเมืองรองรับเขตอุตสาหกรรมจะนะ

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 เวลาประมาณ 15.00น. เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ได้เดินทางมายื่นหนังสือคัดค้านการแก้ไขผังเมืองเพื่อรองรับเขตอุตสาหกรรมจะนะ ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบ

นางสาวไครียะห์ ระหมันยะ ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ เป็นตัวแทนของเครือข่ายฯ ได้อ่านแถลงการณ์ขอคัดค้านการแก้ไขผังเมืองเพื่อรองรับโครงการ “จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” และขอยืนยันการกำหนดพื้นที่สีเขียวตามผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาและร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะ

ตามที่ปรากฏว่าคณะรัฐมนตรีมีมติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ซึ่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดสงขลาดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน 3 ตำบล (ตำบลนาทับ ตำบลสะกอม และตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา)

ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชนและผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อไป ทั้งนี้ให้ ศอ.บต.ส่งผลรายงานผลการศึกษาความคิดเห็นของประชาชนฯไปยังหน่วยงานเป็นการเร่งด่วน

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ที่ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชน ได้ติดตามใช้สิทธิมีส่วนร่วมนำเสนอข้อมูลศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของอำเภอจะนะ และร่วมแสดงความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจัดทำจนกระทั่งเสร็จสิ้นและมีการประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2559

รวมทั้งการจัดทำร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะซึ่งปัจจุบันได้ผ่านขั้นตอนการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปแล้วอย่างน้อย 5 ครั้ง ทางเครือข่ายฯ จึงมีข้อห่วงกังวลว่าการมีมติให้มีการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินภายใต้โครงการเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จะทำให้วิถีชีวิตของชุมชนและพื้นที่ที่เคยได้รับการปกป้องคุ้มครองให้เป็นเขตชนบทและเกษตรกรรมต้องถูกรุกรานด้วยอุตสาหกรรมและทำลายลงจนไม่อาจแก้ไขเยียวยาให้กลับคืนดีได้ดังเดิม

หากมีการกำหนดให้สามารถประกอบกิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่สีเขียวเขตชนบทและเกษตรกรรม และชายฝั่งทะเลที่มีความอุดมสมบูรณ์

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นจึงขอคัดค้านการแก้ไขผังเมืองเพื่อรองรับโครงการ “จะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” และขอยืนยันการกำหนดพื้นที่สีเขียวหรือเขตพื้นที่เกษตรกรรมตามผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา พ.ศ.2559 และร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะ ซึ่งได้จัดทำขึ้นโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่มาแล้วหลายครั้งตามกระบวนการของพระราชบัญญัติการผังเมืองอย่างถูกต้องชอบธรรม

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปกป้องดูแลรักษาศักยภาพความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ไม่ให้เสียหายถูกทำลายลงโดยมลพิษและผลกระทบจากโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กรมโยธาธิการและผังเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรดำเนินการนำร่างผังเมืองรวมชุมชนจะนะ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพื่อประกาศบังคับใช้ตามเจตนารมณ์และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ แทนที่จะแก้ไขปรับปรุงอันเป็นการกระทบสิทธิของประชาชนในสาระสำคัญ

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น

21 กันยายน 2563