ศิลปะ หยุด ซ้อมทรมาน

Performance art เป็นการเปิดการแสดงนิทรรศการศิลปะ Stop Torture