รัฐบาลไทยไม่สามารถสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาสันติภาพ

ในบทความสั้น “KERAJAAN THAI TIDAK MAMPU MENYELARASKAN SUASANA RUNDINGAN DAMAI”


วารสาร Surat ฉบับที่ 83 เดือนกุมภาพันธ์ 2022 หน้าที่ 1
แปลโดย ชินทาโร่ ฮาร่า


สถานการณ์ความขัดแย้งยิ่งร้อนระอุขึ้นตามปฏิบัติการของกองทัพไทยที่โหดร้ายและไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนต่อประชาชนปาตานีที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัย กองทัพจู่โจมประชาชนที่ถูกสงสัยเหล่านี้อย่างไร้มนุษยธรรมโดยอ้างว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่


ฝ่ายรัฐบาลที่กำหนดนโยบายการปกครองก็อ้างว่า (ปฏิบัติการที่กล่าวข้างต้น) เป็นการบังคับใช้กฎหมาย แต่ข้ออ้างเช่นนี้เป็นที่มาของความโหดเหี้ยมในการกระทำของรัฐบาลไทย/สยาม ซึ่งไร้มนุษยธรรมและละเมิดสิทธิมนุษยชน เพราะกฎหมาย (พิเศษ) เหล่านี้เองก็เป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิอยู่แล้ว


ประชาชนปาตานีในวันนี้ต้องประสบความเดือดร้อนตาม (การบังคับใช้ของ) กฎหมายละเมิดสิทธิเหล่านี้ และทุกชนชั้นสังคมปาตานีรู้สึกยิ่งไม่สบายใจภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ และความอดทนของประชาชนต่อรัฐบาลนักล่าอาณานิคมก็ยิ่งลดน้อยลงเนื่องจากปฏิบัติการอันป่าเถื่อนและไร้มนุษยธรรมต่าง ๆ


สถานการณ์ทางการเมืองและความปลอดภัยของประชาชนปาตานีได้รับความสนใจจากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่าง ๆ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ องค์กรนอกภาครัฐ (NGOs) ประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์กรนานาชาติ ซึ่งเป็นพัฒนาการที่มีนัยสำคัญเพื่อแก้ไขความขัดแย้งที่ปาตานี และพื้นที่ทางการเมืองก็ยังมีอยู่ท่ามกลางบรรยากาศการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ถึงแม้ว่าจะถูกคุกคามโดยปฏิบัติการทางการทหารโดยรัฐบาลไทยก็ตาม


สิ่งที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนก็คือ ภายในรัฐบาลไทยเองก็ยังไม่มีความเห็นพ้องต้องกันในเรื่องการแก้ไขความขัดแย้งที่ปาตานีระหว่างสภาความมั่นคงแห่งชาติกับฝ่ายกองทัพในพื้นที่ (ปาตานี) และสถานการณ์เช่นนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อกระบวนการเจรจาสันติภาพอันมีผู้มีส่วนได้เสียหลาย ๆ ฝ่าย

หมายเหตุ : แปลจาก วารสาร Surat ฉบับที่ 83 เดือนกุมภาพันธ์ 2022 หน้าที่ 1 โดยชินทาโร่ ฮาร่า ซึ่งทาง The Motive เล็งเห็นถึงประโยชน์จากบทความดังกล่าวเพื่อให้ผู้อ่านได้ทำความเข้าใจต่อกระบวนการสันติภาพปาตานีจากมุมมองของฝ่ายที่เห็นต่างจากรัฐ และได้รับอนุญาตการแปลความจากกองบรรณาธิการของวารสาร SURAT ซึ่งเป็นวารสารภาษามลายู (รูมี-ยาวี) ที่เผยแพร่อยู่ในต่างประเทศและพื้นที่ปาตานี/ชายแดนใต้ ในรูปของไฟล์พีดีเอฟ ในลักษณะของการส่งต่อในอีเมลล์ เพื่อสื่อสารเรื่องราวสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัฐไทยกับขบวนการต่อสู้เพื่อเอกราชปาตานีในปัจจุบัน
.