เครือข่ายจะนะรุกห้องประชุมคกก.ผังเมืองสงขลายื่นขอให้ยุติการเปลี่ยนผังเมืองจากสีเขียวเป็นสีม่วง

เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น รุกเข้าห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา ยื่นหนังสือขอให้ยุติกระบวนการเปลี่ยนผังเมืองจังหวัดสงขลาจากสีเขียวให้เป็นสีม่วง เพื่อดำเนินการโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต

เมื่อ 28 ก.ย.63 ชาวบ้านเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เดินทางมารวมตัวหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดสงขลา เพื่อขอเข้าไปยื่นหนังสือกับประธานในที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นได้รวมตัวกันก่อนที่จะมีการเริ่มประชุม จนเวลาประมาณ 14.15น. ยังไม่มีตัวแทนจากที่ประชุมลงมารับหนังสือจากแกนนำ ทำให้แกนนำเครือข่ายฯเดินเข้าภายในอาคารศาลากลาง แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ปิดทางเดินไม่ให้แกนนำและชาวบ้านเข้าไปในตัวอาคารศาลากลางได้ จนเกิดเหตุชุลมุนระหว่างจนท.และชาวบ้าน

ต่อมาแกนนำสามารถเดินฝ่าเจ้าหน้าที่ขึ้นไปยังหน้าห้องประชุมชั้น 2 แต่ถูกสกัดไม่ให้เข้าห้องประชุม แกนนำพร้อมชาวบ้านส่งเสียงจะโกน “ข้าราชการต้องรับใช้ประชาชน” และ “ประชาชนต้องมีส่วนร่วม” จนสามารถรุกผ่านเข้าไปในห้องประชุม

หลังจากที่แกนนำ และชาวบ้าน เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นเข้าไปในห้องประชุมที่มีคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา กำลังทำการปะชุมต้องยุติชั่วคราว เพื่อรับฟังชาวบ้านพร้อมกับยื่นหนังสือขอให้ยุติกระบวนการเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียวให้เป็นสีม่วง ให้แก่ประธานในที่ประชุม โดยนายรุ่งเรือง ระหมันยะ เป็นผู้มอบและอ่านต่อหน้าคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมจังหวัดสงขลา

เนื้อหาที่ตัวแทนชาวบ้าน เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ได้อ่าน คือ เรื่องขอให้ยุติกระบวนการเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียวให้เป็นสีม่วง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองและจังหวัดสงขลา ดำเนินการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินในส่วนพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน 3 ตำบล (ตำบลนาทับ ตำบลสะกอม และตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา) ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชน หรือให้เปลี่ยนสีผังเมืองในพื้นที่ดังกล่าวจากสีเขียวเป็นสีม่วง โดยการอ้างผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อไป ที่ศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2563 พร้อมกันนี้ ให้ ศอ.บต. ประสานขับเคลื่อนมติของคณะกรรมการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ กพต. ไปยังคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติในฐานะกลไกเชิงนโยบายตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 เพื่อให้ช่วยเร่งรัดการดำเนินการของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับการลงทุนตามแผนเร่งด่วนการลงทุนของภาคเอกชนอีกทางหนึ่งนั้น

พวกเราได้มีความเห็นต่อเรื่องนี้ไปแล้วว่า ศอ.บต. และรัฐบาลไม่สามารถอ้างถึงเวทีเมื่อวันที่ 11 กรกฏาคม 2563 เพื่อนำไปดำเนินการใดๆในโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ เพราะเป็นเวทีที่ไม่มีความชอบธรรมและไม่เป็นไปตามกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามระเบียบสำนักนายกฯ พ.ศ. 2548 อันเห็นได้ชัดว่าเป็นเวทีที่ปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนที่เห็นต่าง และยังไม่มีความชัดเจนว่าเวทีดังกล่าวนั้นจัดขึ้นเพื่อเจตนาอะไร จนเป็นที่มาของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมานั้นด้วย

ดังนั้นการดำเนินการของกรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานจังหวัดสงขลาที่กำลังจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตจังหวัดสงขลาในวันที่ 28 กันยายน 2563 นี้ ถือเป็นการดำเนินการอันมิชอบ ภายใต้การตัดสินใจของรัฐบาลบนฐานข้อมูลอันผิดพลาดที่ ศอ.บต. จัดทำขึ้น ทั้งยังผิดขั้นตอนตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2562 เราจึงเสนอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง และสำนักงานจังหวัดสงขลายุติกระบวนการทั้งหมดที่กำลังดำเนินการเพื่อเปลี่ยนผังเมืองรวมจังหวัดสงขลาจากสีเขียวให้เป็นสีม่วง เพียงเพื่อตอบสนองผลประโยชน์กลุ่มทุนที่ต้องการใช้พื้นที่อำเภอจะนะตั้งเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรม

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ตอนท้ายตัวแทนที่อ่านได้กล่าวว่า “จะนะจะไม่ทนอีกต่อไป” และชาวบ้าน เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ก็ได้ออกไปจากห้องที่ประชุม