‘BLOOM’ โชว์ของดีในปาตานี ครั้งแรกที่จัดแบบ “Virtual”

BLOOM DEEP SOUTH IDENTITY PRODUCT อันเป็นงานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้