บีอาร์เอ็นในสายตาของประชาชนปาตานี ประชาคมอาเซียนและสังคมนานาชาติ

BRN DI MATA RAKYAT PATANI, KOMUNITI ASEAN DAN MASYARAKAT ANTARABANGSA.วารสาร Surat ฉบับที่ 103 หน้าที่ 5-6 เดือนตุลาคม…

แดง ขาว เขียว จันทร์เสี้ยวและดวงดาว
เมื่อธงปฏิวัติมลายูปาตานีถูกโบกสะบัดอยู่ในโลกออนไลน์

ขบวนการแนวร่วมปฏิวัติแห่งชาติมลายูปาตานี ใช้ YouTube ในการสื่อสารกับมวลชนในพื้นที่ และมีการขยายประเด็นต่อในโซเชียลมีเดีย