ระดับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของสมาคมนานาชาติด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน

(International Association of Public Participation; IAP2)
.
การมีส่วนร่วมของประชาชนจำแนกออกได้เป็น 5 ระดับ
.

เรียงลำดับจากการมีส่วนร่วมน้อยที่สุดไปเข้มข้นมากที่สุด ดังนี้

(1) การให้ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน (inform)
(2) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (consult)
(3) การเข้ามามีบทบาทของประชาชนในกระบวนการบริหารกิจการสาธารณะ (involve)
(4) การสร้างความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ/องค์กรภาครัฐระดับต่างๆ กับประชาชนในรูปแบบความเป็นหุ้นส่วน (collaborate)
(5) การเสริมอำนาจประชาชนให้เป็นผู้ตัดสินใจเอง (empower)

.
อ้างอิง : อรทัย ก๊กผล. คู่คิด คู่มือ การมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: จรัญสนิทวงศ์การพิมพ์, 2552. หน้า 22-26.

.